Privacyverklaring

Doeleinden verwerking
Villa Clementine verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact opnemen. Ook worden de gegevens gebruikt voor het op de hoogte stellen van onze activiteiten.

Wettelijke grondslag verwerking
Villa Clementine verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Villa Clementine:
– volledige namen
– adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Villa Clementine verstrekt, dan zullen er geen offerte en/of factuur opgesteld kunnen worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Villa Clementine heeft de ‘gewone persoonsgegevens’ verkregen door middel van:
– aanvragen via eigen website
– aanvragen direct via de mail
– aanvragen via Toptrouwlocaties en The Perfect Wedding

Dit betreffen geen openbare bronnen.

Ontvangers persoonsgegevens
Villa Clementine zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Villa Clementine worden bewaard voor niet nader te benoemen duur.

Villa Clementine bewaart de persoonsgegevens en zal deze enkel gebruiken voor het op de hoogte stellen van de activiteiten die Villa Clementine organiseert.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Villa Clementine te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Villa Clementine verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Villa Clementine doet, kunt u contact opnemen via info@villaclementine.nl.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u sturen naar info@villaclementine.nl.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Clementine, neem dan contact op met Silvia Dix of Elise Dix via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement

Villa Clementine Een bijzondere trouw- en evenementenlocatie in het hartje van Waterland